Аналіз зерна та насіння

Спектр показників для аналізу насіння:

 • Вологість
 • Чистота насіння та відхід
 • Енергія проростання та схожість
 • Життєздатність
 • Маса 1000 насінин
 • Посівна придатність
 • Зараженість шкідниками

Спектр показників для аналізу зерна:

 • Аналіз органолептичних показників зерна
 • Вологість (зерна, борошна, зернопродуктів)
 • Вміст загальної золи
 • Масова частка білка
 • Олійність
 • Кількість та якість клейковини
 • Число падіння
 • Скловидність
 • Натура зерна
 • Вміст домішок в зерні

Аналіз зерна - Західний Буг

Оцінка насіннєвого матеріалу (аналіз насіння) за основними показниками

Одним з важливих факторів для отримання високих врожаїв в сучасних умовах господарювання є використання якісного посівного матеріалу. Посівні якості насіння включають в себе сукупність показників, що визначають придатність до висівання, а саме: аналіз вологості, чистоти насіння, маси 1000 насінин, енергії проростання, схожості, життєздатності, доброякісності, зараженості хворобами, заселеності та пошкодженості шкідниками. Всі дані послуги аналізу насіння доступні в нашій лабораторії.

Також важливими якісними параметрами при аналізі насіння є органолептичні показники (колір, блиск, запах тощо), які опосередковано свідчить про посівні кондиції.  Відхилення цих властивостей від стандартів свідчать про погіршення якості насіння. Даний аналіз зерна також надається нашою агрохімічною лабораторією.

Відбір репрезентативної проби насіння для аналізу

Для достовірного аналізу показників якості насіння, як і для будь-якого лабораторного дослідження, вагоме значення має правильний відбір репрезентативної проби. При цьому слід враховувати вид культури та умови зберігання. На сьогоднішній день чинні державні стандарти, що встановлюють загальні положення щодо правильного відбору та формування проб зерна. Також широко розповсюджена практика, коли торгові асоціації встановлюють свої правила відбору, які обов’язково вказуються  в контрактах.

Оцінку насіннєвого матеріалу здійснюють на основі результатів лабораторного аналізу середньої проби, яка за всіма показниками (фізичними та хімічними) повинна відповідати якості цілої партії. Маса партії насіння, з якої відбирають пробу, не повинна перевищувати для пшениці, жита, вівса, ячменю 250 ц, а для гречки, проса, буряків –      100 ц. Якщо партія перевищує цю масу, її розділяють на контрольні одиниці. Використовуючи різного типу щупи та механічні пробовідбірники, відбирають точкові проби згідно вимог, що залежать від типу фасування та умов зберігання партії насіння (насип, транспортні та пакувальні одиниці) тощо. Шляхом об’єднання точкових проб отримують  середню пробу, маса якої, для зернових культур, повинна становити 1±0,1 кг.

 

Аналіз вологості насіння

Сухими вважаються зерно і насіння, в яких при проведені аналізу не виявлено вільної вологи, наявна тільки зв’язана волога, що не забезпечує активної життєдіяльності як насіння, так і мікроорганізмів. Вологість, при якій в зерні з’являється вільна волога і різко зростає інтенсивність дихання зерна, називають критичною.

 

Таблиця 1. Величини критичної вологості зерна і насіння різних культур

Культура Вологість сухого насіння (не більше), % Критична вологість, %
Пшениця, жито 14,0 14,5-15,5
Овес 13,5 14,0-15,0
Соняшник 7,0 8,0-10,0
Гречка, ячмінь 14,5 15,0-16,0
Горох 14,0 15,0-16,0

 

Режим зберігання насіння в сухому стані — основний принцип підтримання його високої життєздатності у партіях посівного матеріалу всіх культур та якості зерна продовольчого призначення протягом усього терміну його зберігання.

Зерно пшениці, жита, ячменю, вівса вважається сухим, якщо при проведенні аналізу, насіння містить не більше 14 % вологи. Оптимальний показник вологості для тривалого зберігання виробничих партій насіння має бути на 1-2 % нижчим за критичну вологість, яка залежить від хімічного складу зерна. Зернова партія, яка добре підготовлена (очищена від домішок, знезаражена й охолоджена) може зберігатись у складах протягом 4-5 років, а в силосах елеваторів 2-3 роки за умови підтримання відповідних умов протягом періоду зберігання.

Інтенсивність дихання зерна при температурах від 0 до 10 ° С  є незначною навіть при високих показниках вологості. Критична вологість зерна пшениці чітко проявляється лише при температурі 18 ° С і вище. Тому при зберіганні зерна варто дотримуватись температурного режиму 0-10 °С .

Основним методом аналізу вологості насіннєвого матеріалу є висушування в сушильній шафі при температурі 130°С (зернові, зернобобові), при 105°С (олійні та технічні) та при 120 °С (капустяні культури). Деякі культури перед сушінням потребують розмелювання насіння на лабораторному млинку.

 

Аналіз чистоти  та відходу насіння

Чистоту насіння визначають відношенням маси чистого насіння до загальної маси наважки. Посівний матеріал не повинен мати жодних домішок. При аналізі насіння,  наважку на розбірній дошці розділяють на наступні фракції: чисте здорове насіння основної культури та відхід (залишки насінин, насіння бобових та капустяних культур без насіннєвої оболонки, шматки соломи, пісок, грудочки землі, камінці, насіння бур’янів, домішки насіння інших культур, уражене сажкою насіння тощо).

 

Аналіз енергії проростання та схожості

Лабораторну схожість та енергію проростання визначають методом пророщування. Даний метод дозволяє визначити  кількість насінин у відсотках, здатних утворювати добрі і пропорційно розвинуті, цілі, здорові або ж з незначними дефектами проростки (корінці, підсім’ядольне та надсім’ядольне коліна, сім’ядолі, колеоптиль) за оптимальних умов пророщування. Енергія проростання насіння характеризує життєздатність насіння, від якої залежить швидкість їх проростання. Насіння з високою енергією проростання дає ранні і рівномірні сходи.

013_коректировка

012_Коректировка

015_коректировка

 

 

 

 

 

 

Умови, які є обов’язкові (субстрат, температура) для аналізу, а також додаткові вказівки щодо порушення стану спокою насіння наведені в ДСТУ 4138-2002.

Таблиця 2. Тривалість виконання дослідження (енергії проростання та схожості)

Культура Температура Терміни обліку діб Додаткові умови
Першого Кінцевого
Жито 20 4 7 По, Пп, ГК
Кукурудза 20, 25, 20-30 4 7 По, О
Овес 20 5 10 Пп (30-350С) По, ГК
Пшениця 20 4 8 По, Пп (30-350С), ГК
Ячмінь 20 4 7 По, Пп (30-350С), ГК
Соя 25. 20-30 5 8
Горох 20 5 8 По

де По – попереднє охолоджування, Пп – попереднє прогрівання, О- освітлювання,  

ГК- гіберелінова кислота

 

Аналіз життєздатності насіння

Життєздатність визначають біохімічним методом (методом фарбування). Цей метод використовують для насіння у глибокому фізіологічному спокої. Принцип методу аналізу базується на здатності живих клітин відновлювати безбарвний розчин тетразолу у формазин. При проведенні дослідження живі клітини зародків насіння набувають червоного або рожевого кольору, а мертві   залишаються незабарвленими.

 

Аналіз посівної придатності

На основі показників чистоти і схожості розраховується посівна (господарська) придатність насіння, під якою слід розуміти вміст чистого і схожого насіння основної культури у партії посівного матеріалу. Для аналізу посівної придатності перемножують відсотки схожості та чистоти та ділять добуток на 100. Наприклад, якщо чистота посівного матеріалу ярого  ячменю становить 98%, а лабораторна схожість – 97%, тоді посівна придатність насіння 98 · 97 : 100 = 95% . Тоді, 100 кг посівного матеріалу містить 95 кг чистого і схожого насіння. Дані про посівну придатність використовують при остаточному встановленні норми висіву.

Норми висіву (кг/га) обчислюють за формулою:

Н=  ,

де К- числова норма (млн. штук/ га),

В- маса 1000 насінин (г),

ПП- посівна придатність (%).

 

Аналіз маси 1000 насінин

Від маси 1000 насінин і запасів поживних речовин в ендоспермі злакових або сім’ядолях бобових залежить розвиток сходів культур. Посіви з використанням високоякісного насіння густі, мають добре розвинену листкову поверхню. Від маси насіння, його якості і репродукції залежить врожайність культури. Важливе значення має і вирівнюваність насіння.

Таблиця 3. Градації насіння

Культура Маса 1000 насінин, г
Дуже дрібне Дрібне Середнє Крупне Дуже крупне
Пшениця <32 32-37 38-42 43-46 >46
Озимий ячмінь <35 35-40 41-45 46-5 >50

 

Аналіз зараженості насіння шкідниками

Ентомологічний аналіз покликаний визначити ступінь заселеності та пошкодженості насіння комахами. При такому дослідженні визначають наявність шкідників, їх видовий склад, форму і ступінь заселеності в прихованій (внутрішній формі) і пошкодженості в явній (зовнішній) формі. Аналізування заселеності шкідниками потрібно проводити не пізніше 2 діб після отримання проби. Заселеним шкідниками вважають насіння, в якому виявлено живих шкідників: яйця, личинки лялечки, дорослі особи (імаго).